Skolsköterska

Elevhälsans Medicinska Insats

Elevhälsans Medicinska Insats(Skolhälsovården) tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Som all annan hälso-och sjukvårdspersonal har vi tystnadsplikt.

Vi arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar så som läng, vikt, syn och hörsel- och ryggkontroll. Vi erbjuder också vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet samt särskilda insatser när det behövs.

Elever och föräldrar kan på eget initiativ givetvis söka skolhälsovården. Vi utför även enklare sjukvård när behov uppstår under skoldagen men om eleven blir sjuk/behöver vård ska denne istället vända sig till sin vårdcentral.

Skolhälsovården i Stockholms stad arbetar med digitala journaler sedan år 2009. Systemet behandlas samma personuppgifter som stadens elevregister. De digitala journalerna behandlas med samma sekretess som i all övrig hälso- och sjukvård.

Skolsköterskor

Josefine Svensson 076-129 27 35 josefine.svensson@stockholm.se arbetar måndag-fredag. Ansvarar för årskurs F-5 och CSI.

Lena Blom 076-825 18 81 lena.blom@stockholm.se arbetar tisdag-torsdag. Ansvarar för årskurs 6-9 och FBK.

Skolläkaren

Skolläkaren, Jorunn Linden, finns på skolan en dag/vecka. Alla elever i förskoleklass erbjuds under läsåret en läkarundersökning och i samband med besöket även den andra och sista vaccinationen mot mässling/påssjuka/röd hund. Skolläkaren träffar även elever i övriga årskurser om behov finns och alla tider bokas via skolsköterskan.

Information och blanketter

 

Dela:
Kategorier: