Till innehåll på sidan

Föräldraforum (FFH)

Föräldraforum Högalid är den regelbundna mötesarena där föräldrarepresentanter och representanter för skolans sammanträder. Inbjudna föräldrar är de klassrepresentanter som utses i varje klass åk F-9.

Föräldraforum läsåret 2020/ 2021

Med anledning av den speciella situation som råder i och med Covid-pandemin påverkar detta även Föräldraforum Högalid (FFH).

Redan under vårterminen 20202 så ställdes de två planerade FFH-möten in. Under innevarande hösttermin och vårterminen läsåret 2020/2021, kommer FFH inte att genomföras som möten utan i stället som ”frågor och svar”. Ni föräldrarådsrepresentanter mejlar in frågor till rektor Emil emil.kilsater@edu.stockholm.se en vecka innan datum för FFH, därefter publicerar skolledningen svar på dessa frågor vid tiden för själva mötesdatumet. Publiceringen sker på Skolplattformen.

Så fort det är möjligt kommer vi att återuppta FFH som vanligt.

Datum för FFH vårterminen 2021:

23 mars (frågor undertecknad tillhanda senast 16 mars)
11 maj (frågor undertecknad tillhanda senast 4 maj)

Hälsningar Emil Kilsäter, rektor

e-post: emil.kilsater@edu.stockholm.se 

Minnesantesanteckningar

Finns på Skolplattformen

Information om föräldraforum Högalid

Föräldraforum, förkortat FFH, äger rum två tisdagar per termin mellan klockan 17.00-18.30. Platsen är Högalidsskolans Storsal, högst upp i skolans mellansektion (hus B). Mötestiden är viktig att hålla, vi kommer inte att dra över denna sluttid och vi startar vid klockslaget 17.00. Mötet kommer att vara samlat och vi delar inte upp mötet stadievis.

Frågor och diskussionspunkter som representanterna vill att forumet lyfter ska anmälas senast en vecka innan mötesdatum via e-post till rektor emil.kilsater@edu.stockholm.se på blanketten

Forumets mötesupplägg har formen av en panel där frågor besvaras av de eller den som vet mest om ärendet och / eller som verkar i den del av skolan som ärendet berör. Alla frågor som inkommer kommer att besvaras, dock inte nödvändigtvis under FFH utan genom e-post eller samtal direkt till frågeställaren. Grundprincipen är att frågor som tas med är av mer allmängiltig karaktär och frågor rörande specifika klasser, personal och så vidare kommer inte att tas upp här. Frågor som behandlats vid ett forum kommer inte att tas upp under efterföljande möte, det vill säga vi kommer inte ”tugga om” samma fråga gång på gång. Mötets innehåll planeras av skolledningen och dagordningen presenteras inte innan mötet.

Förutom punkter från representanterna kommer skolan att lägga in innehåll i form av information, visa exempel på verksamhet, besök av gäster från till exempel andra delar av samhället med mera.

Flera av föräldrarepresentanterna har vänt sig mot att en del punkter som kommit upp under tidigare FFH varit att beskriva som gnäll, vilket inte är mötet syfte. Syftet med FFH är att dels informera om vad som pågår på skolan, visa upp goda exempel, ha framåt blickande diskussioner där föräldrarepresentanterna utgör en positiv kraft för att utveckla skolan och dess verksamhet, ta upp frågeställningar som är angelägna för skolans som helhet samt som arena för aktörer utifrån; till exempel polis, fältassistenter, föräldravandrare med mera.

*Högalidsskolans CSI-klasser har ett annat system och ingår inte här.

 

Dela:
Kategorier: